klubová výstava 2017

41. klubová výstava

KV + CAC + CAJC + BOB

17. august. 2018

rozhodca / judge: Mr. Jean Pierre Achtergael

Uzávierka 7. august 2018

Program

Príjem psov: od 12.00 – 13.00
Posudzovanie 13.15 – 16.45
Bonitácia: od 17.00
Posedenie: od 17.00 – 18.00

Všeobecné ustanovenia

Triedy
Mladší dorast od kompletného vakcínovania do 6 mesiacov, treba doložiť platný preukaz o pôvode psa vystavený príslušnou plem. knihou
Starší dorast 6 – 9 mesiacov
Mladých 9 – 18 mesiacov
Stredná 15 – 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť kópiu certifikátu – ICH alebo CH)
Veteránov od 8 rokov
Čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ.


Poplatky

Za prvého psa: 20 Eur
Za druhého a každého ďalšieho: 15 Eur
Súťaže: 15 Eur

Poplatky je možné uhradiť na mieste


Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.

Jedince, prihlásené do triedy „mladší dorast“ a „dorast“ musia mať pri prihlasovaní už platný preukaz o pôvode vystavený príslušnou plemennou knihou, a to aj importované jedince.

Kópiu originálu preukazu o pôvode (nie výpis z plemennej knihy klubu či matriky) každého jedinca musí majiteľ psa nahrať do príloh pri online prihlasovaní.

V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.

Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (ICH alebo CH), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej.

Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. Majitelia prihlásených psov si vstupné listy z online systému tlačia sami (cca 10 dní pred výstavou).
Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.

Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom.


Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT.


Tituly a čakateľstvá

CAJC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých
CAC SR čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej a šampiónov ocenenie výborný 1
Reserve CAC SR môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC
Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CAJC a CAC, jedince z triedy veteránov a víťazi triedy čestnej.
Víťaz opačného pohlavia (BOS) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z opačného pohlavia ako BOB.


 

SÚŤAŽE CHOVATEĽSKÁ SKUPINA Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže. Prihlásiť chovateľskú skupinu je možné aj v deň výstavy do 13. hodiny vo výstavnej kancelárii.
NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Určí sa poradie prvých troch párov.
JUNIOR HANDLING Do tejto súťaže sa môže prihlásiť mladý vystavovateľ so svojím psom bez zreteľa na to, či je prihlásený na výstavu. V takom prípade pošle prihlášku a doklad o zaplatení poštou. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa. Určí sa poradie prvých troch najlepšie spolupracujúcich dvojíc.


 

Súťaže len pre členov klubu

Najkrajší dorast – do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali ocenenie Veľmi nádejný 1.

Klubový víťaz mladých (pes alebo suka)– do súťaže nastupujú psy z triedy mladých, ktoré získali CAJC, podmienkou je, že majiteľ musí byť členom klubu. Ak majiteľ víťazného mladého psa nie je členom klubu, do súťaže nastupuje, druhý alebo ďalší v poradí.

Klubový víťaz (pes a suka) – do súťaže nastupuje pes a suka, ktoré získali CAC a Najlepší veterán, podmienkou je, že majiteľ musí byť členom klubu. Ak majiteľ víťazného psa/suky nie je členom klubu, do súťaže nastupuje ďalší v poradí.