o nás

tudor

Klub chovateľov dalmatínskych

Klub chovateľov dalmatínskych psov (KCHDP“ alebo „klub“) je spoločenskou, záujmovou organizáciou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Združuje chovateľov, majiteľov a priateľov psov plemena Dalmatínsky pes.  KCHDP je členom FCI prostredníctvom SPZ a SKJ. Cieľom KCHDP je:

  • zveľadenie, rozšírenie a popularizácia chovu Dalmatínskych psov (ďalej len DP) na Slovensku, v súlade s platným štandardom DP
  • skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne chovu DP na Slovensku
  • dohľad nad dodržovaním pravidiel Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI) a morálnych zásad v chove DP
  • dohľad nad výcvikom a pracovným uplatnením DP
  • prezentácia slovenských chovov v zahraničí
  • podporovať spoluprácu s inými klubmi združenými pod Slovenským poľovníckym zväzom (ďalej SPZ) a Slovenskou kynologickou jednotou (ďalej SKJ), ako aj organizáciami v zahraničí
  • sprostredkovávať členom klubu informácie o chove a využití DP u nás i vo svete
  • usporadúvať klubové a špeciálne výstavy plemena DP
  • koordinovať chov a dohliadať nad správnym výberom plemeníkov

Výbor klubu:

Predseda: Ing. Marie Hamadová (mburgetova@gmail.com)

Podpredseda: Ing. Michaela Chrenová  (mich.chrenova@gmail.com)

Tajomník: Mgr. Linda Fintorova (fintorova@gmail.com)

Pokladník: Jana Ptáčková (Ptackova26@gmail.com)

Poradkyňa chovu: Alexandra Podaová (alexandrapoda1@gmail.com)

Revízor: Mgr. Soňa Dávideková, PhD. (davidekova@sterling-invest.com)

Kontakt: Mgr. Linda Fintorova (fintorova@gmail.com)
Adresa klubu:
Klub chovateľov dalmatínskych psov
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10
Bratislava

bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 953 2927 / 5200

SK43 5200 0000 0000 0953 2927
BIC/SWIFT OTPVSKBX

IČO klubu: 379 271 32

Podmienky členstva
Riadnym členom KCHDP môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý sa hlási k Stanovám KCHDP a k platnému Chovateľskému poriadku SPZ a SKJ. Riadnym členom KCHDP môže byť aj právnická osoba. Občania, ktorí nedosiahli 18 rokov, sa môžu stať členmi KCHDP, pokiaľ s ich členstvom vysloví súhlas ich zákonný zástupca.

Od 1.1.2007 platia tieto členské poplatky:
jednorázové zápisné: 5,- Euro
ročný členský poplatok: 10,- Euro
Pre právnické osoby a cudzincov platia rovnaké zápisné a členské poplatky, ako pre členov – občanov SR.
Záujemcovia o členstvo:
Záujemca o členstvo musí predložiť písomnú prihlášku a zaplatiť zápisné a členský poplatok. Za písomnú formu prihlášky považujeme aj prihlášku e-mailom. Prihláška musí obsahovať meno, priezvisko, adresu a telefonický (alebo e-mailový) kontakt na záujemcu. Poplatok záujemca zaplatí dodatočne na základe výzvy od klubu.

fintorova@gmail.com
KCHDP_Stanovy