VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU CHOVATEĽOV DALMATÍNSKYCH PSOV (SPZ – SKJ – FCI) Hlasovanie pre pandémiu sa uskutoční per rollam. Hlasovanie per rollam odsúhlasilo 18 členov (overil: Ing. M. Konečný, vedúci kynológie SPZ) Možnosť hlasovať bola do 11. apríla 2021. Pri