prihláška do klubu

Prihláška do klubu

Podmienky členstva
Riadnym členom KCHDP môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý sa hlási k Stanovám KCHDP a k platnému Chovateľskému poriadku SPZ a SKJ. Riadnym členom KCHDP môže byť aj právnická osoba. Občania, ktorí nedosiahli 18 rokov, sa môžu stať členmi KCHDP, pokiaľ s ich členstvom vysloví súhlas ich zákonný zástupca.
Od 1.1.2007 platia tieto členské poplatky:
jednorázové zápisné: 5,- Euro
ročný členský poplatok: 10,- Euro
Pre právnické osoby a cudzincov platia rovnaké zápisné a členské poplatky, ako pre členov – občanov SR.
Záujemcovia o členstvo:
Záujemca o členstvo musí predložiť písomnú prihlášku a zaplatiť zápisné a členský poplatok. Za písomnú formu prihlášky považujeme aj prihlášku e-mailom. Prihláška musí obsahovať meno, priezvisko, adresu a telefonický (alebo e-mailový) kontakt na záujemcu. Poplatok záujemca zaplatí dodatočne na základe výzvy od klubu.

Conditions for Membership
A regular member of the Slovak Dalmatian Club (SDC) may be any Slovak citizen or foreigner who adheres to the statues of the SDC and valid breeder regulations of the Slovak Hunting Association and the Slovak Kennel Club. A legal person may also be a regular member of the SDC. Citizens under 18 years of age may become members of the SDC upon submitting approval of their legal representative.
From 1 September 2007 the following membership fees are in force:
Single inscription fee: EUR 5.-
Annual membership fee: EUR 10.-
The same incription and membership fees apply to legal persons and foreign citizens as to Slovak citizens.
To become a member of the SDC, applicants must submit a written registration form by post or email and pay the inscription and membership fee. The registration form must contain name and surname, address and telephone (or email) contact. Fees are payable upon receiving notice from the SDC.
Please send your registration form to our correspondence address or per email to


MAILOVÁ ADRESA / MAIL ADDRESS *

MENO / Name *

ADRESA / Adress

ULICA / Street

PSČ / ZIP

MESTO / Town

ŠTÁT / Country

MENO PSA / Name of the dog

MENO CHOVATEĽSKEJ STANICE / Breeding name

ak máte registrovanú / if you have one

POHLAVIE / Sex

FARBA / Colour

NARODENÝ / Born

OTEC PSA / Sir

MATKA PSA / Dame

CHOVATEĽ / Breeder

ZDRAVOTNÉ TESTY (BAER) / Health tests

VÝSTAVY A OCENENIA / Show results

POZNÁMKY