WAFDAL 2019 úvod

Wafdal show je na dostihovej dráhe/Wafdal show is on horse racetrack
 

Milí wafdal vystavovatelia

závodisko je otvorené od 6:00 – použite 1. bránu od zjazdu z dialničného okruhu, resp. druhú ak pôjdete smerom zo sídliska

parkovisko ja vľavo od tribúny – prosím nevchádzajte autom na trávu – akokoľvek by boli stromy a tieň lákavé – taká je dohoda s majiteľom areálu (a my by sme veľmi radi mali tu výstavu aj budúci rok)

kruh je umiestnený pred hlavnou tribúnou
príjem psov od 10:30 bude pri kruhu (prosím prineste si presnú sumu, ak máte niečo platiť)
posudzovanie začne o 13:00

Pozvanie od rodiny KOPA (Spotty Diamant Kennel)

poobede nás všetkých pozýva Zsuzsanna na fazuľový guláš
– kde to bude, nájdete podľa vône a šťastne vyzerajúcich ľudí

prajeme všetkým dobrú cestu na výstavu a pekný uvoľnený deň

Oleg Fintora

17/8 je na závodisku ďalšia výstava a my sme sľúbili, že zanecháme priestor
čistý, dobrovoľníci pri balení sú vítaní
prosím upratujte po svojich psoch, všade sú kontejnery na odpadBonitácia

bude prebiehať paralelne s výstavou
ak ste sa prihlásili na bonitáciu, po posúdení na výstave vyhľadajte pani Fintorovú, určite bude pri kruhu sledovať posudzovanie
prípadne jej zavolajte 0907 776035

Oleg Fintora

 
Dear WAFDAL exhibitors,

the venue (racing track Bratislava) is open from 6:00 am. Use the first exit off the highway, you can use the second one too if you go from the housing estate. 
The parking lot is to the left of the spectator stands. Please, do not park your car on the lawn – however attractive the trees and the shaded areas beneath them look. 
This is what we agreed on with the venue owner (and we would like to do the show here next year again). 
The ring is located in front of the main spectator stand. Registration of dogs begins at 10:30 am at the ring. 
Please bring the exact amount, if you need to settle some fees. Judging begins at 1:00 pm. 
 
An invitation from the Kopa family (Spotty Diamant Kennel) 
 
– Zsuzsanna would like to invite everybody for bean goulash – just follow the lovely smell and watch out for happy looking people. 
 
We wish all of you a safe trip and a pleasant day at the show. 
 
On 17 August there is another show and we promised we would leave the space clean. 
 
Volunteers are welcome for the packing up after the show. 
Please, pick up all your trash (including dog poop), there are trash cans everywhere.
The judge at the WAFDAL show is
Ms. Charlotte Jenvall (CURIA / DK)
Štatistika pes/male suka/female
minor puppy 3 1
puppy 1 1
junior 3 6
intermediate 3 10
open 6 9
champion 5 9
veteran 1 3
honour 1 1

My name is Charlotte Jenvall, Danish citizen, born 1963.

My background for Dalmatian knowledge has been built up through many years.

I’ve had Dalmatians since 1976. In 1980 I bought my first bitch suitable for breeding and through good contacts I was lucky to start with a very healthy line in the breed with nice mentality. My kennel name is Curia. Already in the first litter in 1982, I was then 19 years old, we had an international champion called Rikki-Tikki-Tavi. This gave me the ambition never to make a compromise – if I did choose to breed a bitch, the combination had to be the best, considering both pedigree, type and mentality. I’ve bred Dalmatians for 35 years and I love the breed. We’ve had periods with fantastic success, years with more moderate results, but that is, I think, rather natural. I mostly have one litter every year and our breeding dogs are a natural part of  family members. Still most of my dogs go back to my first original breeding bitch.

Professional I’m a veterinarian specialised in dogs and cats. So my profession and hobby are almost the same, animals and indeed dogs.

More than 20 years ago I decided to study and educate for exterior judge for the Dalmatian. It is the only breed I judge and I enjoy sharing my ideas about the Dalmatian through my judging. I’ve have 2, may be 3 speciality show each year for the last many years. Through the years I’ve been invited as a judge in many European countries.

Charlotte Jenvall

2000px-flag_of_slovakia.svg

PROGRAM

10:00 – 12.00 Príjem psov
12:30 – 16:00 Posudzovanie
od 16:30 Súťaže

VÝSTAVNÉ PODMIENKY

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prijatie prihlášky bude potvrdené vstupným listom. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške, bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia medzinárodného pracovného certifikátu – pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady, ktoré budú zaslané/nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Organizátor nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky.

Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku. Ku každej prihláške musí byť pripojená kópia PP.Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.

Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy do triedy v den výstavy nie je možné!

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.


POPLATKY

Za prvého psa 30 Eur
Za druhého každého ďalšieho 25 Eur
Dorast 20 Eur
Súťaže 20 Eur

TRIEDY

MLADŠÍ DORAST od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST od 6 do 9 mesiacov
MLADÝCH od 9 do 18 mesiacov
STREDNÁ od 15 do 24 mesiacov
OTVORENÁ od 15 mesiacov
PRACOVNÁ od 15 mesiacov s FCI pracovným certifikátom
ŠAMPIÓNOV od 15 mesiacov s titulom CH alebo ICH
VETERÁNOV od 8 rokov
ČESTNÁ od 15 mesiacov s titulom CH, ICH, Klubový víťaz alebo Národný víťaz

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.


TITULY

CAJC SR
čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR
čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1

Reserve CAC SR
môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

Najkrajší mladý plemena (WAFDAL Junior BOB)
udeľuje sa najlepšiemu mladému psovi alebo suke, nastupujú jedince ktoré získali CAJC.

Najlepší WAFDAL veterán udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke, nastupujú jedince ktoré získali V1 v triede veteránov.

Víťaz plemena (WAFDAL BOB)
udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CAC, CAJC a najlepší veterán.

Víťaz opačného pohlavia (WAFDAL BOS)
udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z opačného pohlavia ako BOB


SÚŤAŽE

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV 
Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Určí sa poradie prvých troch párov.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej 3 jedincov, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže.


Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.

Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.

Unknown

PROGRAMME

10:00–12:30 Entry of dogs
12:30–16:00 Judging
16:30 Final competition

SHOW REGULATIONS

The show is held under the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered with the stud books recognised by the FCI can enter the show. Imported dogs of Slovak owners must be registered with the SKJ stud books. In case of a wrong class on the entry form, the dog will be automatically entered in the correct class according to his age, any dog older than 15 months will in this case be entered in the open class. Applications lacking any necessary document (a copy of the International working certificate for the working class, a copy of the Championship certificate for the champion class and a copy of a title awarding for the honorary class) will be automatically entered into the open class without notifying owners. Documents received/uploaded after the last entry closure will not be accepted.

Fill in a separate form for each dog. A copy of the pedigree must be enclosed to each application. A copy of the pedigree must be enclosed to each application. The exhibitor commits to pay the exhibition fees even when he/she will not take part at the show. Should the show not be held for the unforeseen reasons, the exhibition fees will be used to cover the expenses. The organiser may refuse to accept the application without stating the reason. The organiser cannot be held responsible for damages caused by/to a dog. The owner is responsible for any damages caused by the dog.

A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. It is forbidden to treat the coat, skin or nose with anything that alters the structure, colour or form.

It is not possible to enter a dog on the day of the show! It is not possible to change the class on the day of the show!

Selling puppies at the exhibition grounds is strictly forbidden!

The exhibitors are responsible for safeguarding and thewelfare of the dogs at dogshows. It is forbidden to put the dog in a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as leaving it in the car in hot or cold weather and/or treating it in a cruel manner. Violation of these rules will result in exclusion from the ongoing and future dog shows.


 

FEES

1st dog 30 Eur
Any aditional dog 25 Eur
Minor Puppy/Puppy 20 Eur
Competitions 20 Eur

CLASSES

MINOR PUPPY correctly inoculated puppies up to 6 months
PUPPY 6 – 9 months
JUNIOR 9 – 18 months
INTERMEDIATE 15 – 24 months
OPEN 15 months and older
CHAMPION 15 months and older with CH or ICH certificate
VETERAN 8 years and older
HONOUR 15 months and older with titles CH, ICH, Club Winner or National Winner

Dogs and bitches can be judged in one class only. In each class the first four with the grading excellent or very good are placed. In Minor puppy and Puppy class the first four with the grading very promising are placed.


TITLES AND CERTIFICATES

CAJC SR
the qualifying certificate for the Slovak Junior Champion title can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 1st in junior class.

CAC SR
the qualifying certificate for the Slovak Champion title can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 1st in intermediate, open, working and champion class.

Reserve CAC SR
can be awarded to a dog and a bitch that is excellent 2nd in intermediate, open, working and champion class providing that the CAC has been also awarded to the first placed in that class.

JUNIOR WAFDAL Winner (Junior BOB)
awarded to the best dog or bitch that is CAJC in Junior Class.

WAFDAL Best Veteran awarded to the best dog or bitch that is Exc 1 in Veteran Class

Best of Breed (WAFDAL BOB)
awarded to the best dog or. The CAC, CAJC and Wafdal best veteran compete for BOB. WAFDAL BOB

The runner-up is deemed Best of Opposite Sex (BOS) WAFDAL BOS


COMPETITIONS

BEST BRACE
One owner can can enter his/her dog and bitch of the same breed that have been judged at this international show. The first three best couples are placed.

BEST BREEDER´S GROUP 
A breeder can enter his/her breeder’s group of at least three dogs or bitches of the same breed, color and size, which have been judged at this show. The dogs and bitches do not have to be owned by the breeder, but they must come from the same kennel from at least two different litters, at least two different sires or dams. A dog/bitch can only be entered to one breeder´s group. Exhibitors are obliged to let their dogs/bitches compete in this competition when asked by the breeder. Entries are accepted till 13:00 in the show office. The first three breeder´s group are placed.


Every dog must have a valid PET PASSPORT in which it will be clearely stated that the dog in concern has been vaccinated against rabies, distemper, parvovirus and hepatitis at least 21 daysand at most 1 year before the date of the show, or within the validity of the given vaccination.